1. محمدجواد شاطرزاده یزدی , رضا قشلاقی , محمود اخوان مهدوی , مدل سازی حذف زیستیH2S از جریانهای گازی درصافی های چکنده زیستی , مهندسی شیمی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۴۰-۴۷
  2. رضا قشلاقی , زهرا حیدری , محمود اخوان مهدوی , مدل سازی شبکه ی متابولیکی میکروارگانیسم سودوموناس ائروجینوزا , شیمی و مهندسی شیمی ایران , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۹۷-۱۱۰